Shanxia

ICT New York NY Midnight Open and Divider

Shanxia Cập nhật   
This simple indicator plots out ICT's New York midnight open price and a vertical divider at that time.

12am NY time is a key level to watch for daytrading and intraday scalping, often providing entry levels and orderblocks.

The session time may need to be adjusted for different exchanges, but the default is for most of forex.Phát hành các Ghi chú:
Updated notes
Phát hành các Ghi chú:
Thank you @Ryazn for the suggestions.
Updated:

-> Option to change Vline style
-> Option to change default current Hline's extend style. "+1 Day" will extend the line by an extra day, "Right" will extend to the right of the screen and "Both" will extend both directions.
Phát hành các Ghi chú:
Thanks for the feedback!
Here are a few updates:

- Added option to change the timezone and by default will stay on that timezone for all assets

- Added option to change the end time of current HLINE so that it's hourly based. Just input how many hours you want it to go for from NY Open time.

- Added security function so that open time will be more accurate on 1H+ timeframes.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed bug where daily dividers wouldn't show on 5min TF
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?