LonesomeTheBlue

Market Profile

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

This is Market Profile script. "Market Profile is an intra-day charting technique (price vertical, time/activity horizontal) devised by J. Peter Steidlmayer. Steidlmayer was seeking a way to determine and to evaluate market value as it developed in the day time frame. The concept was to display price on a vertical axis against time on the horizontal, and the ensuing graphic generally is a bell shape--fatter at the middle prices, with activity trailing off and volume diminished at the extreme higher and lower prices." You better search it on the net for more information, you can find a lot of articles and books about the Market Profile.

You have option to see Value Area, All Channels or only POC line, you can set the colors as you wish.

Also you can choose the Higher Time Frame from the list or the script can choose the HTF for you automatically.Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
"Line Width" option added
Phát hành các Ghi chú:
Alerts added:
=> "Price in POC"
=> "Price went above POC"
=> "Price went below POC"
Phát hành các Ghi chú:
"Sizing Rate %" option added, it's for scaling the length of the bars. default value is 100%. you can set it from 30% to 500%. (User Request)
Phát hành các Ghi chú:
Option added to show old MPs
Array used for the lines instead of variables
Phát hành các Ghi chú:
typo fixed
Phát hành các Ghi chú:
array.clear(all_lines) used to clear the line array for the memory errors (if old MPs enabled)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?