QuantNomad

Multiple Indicators Screener

QuantNomad Cập nhật   
A screener for multiple indicators with nice table output.
I was asked many times to update custom screener to display results in a table form. This way it looks much better.
You can play with background colors depend on values you're looking for.
In the screener, for example, I'm highlighting overbought/oversold RSI values, big ADX levels and trend of the Supertrend.
In parameters you can change settings for all indicators and change/disable tickers if 40 is too many for you.

There is only 1 function that calculates all these indicators. Potentially you can change and even add more indicators to this function.
Writing code for these kind of screener is a bit time consuming, so I even created a code generator in Python for these kind of indicators :) .

Disclaimer
Please remember that past performance may not be indicative of future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.
Phát hành các Ghi chú:
I rewrote it using matrixes.
Fixed colors for Supertrend
Phát hành các Ghi chú:
Fixing standard symbols

Courses:
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: qntly.com/proind

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?