inno14

Pivot HL Trading Setup

inno14 Cập nhật   
This simple script base on function of Pivot High Low to plot Trading Setup on chart with detail as below:
2. Trading Setup
2.1 Buy setup
+ New Pivot Low is plotted
+ Entry Long at market price.
+ Stoploss at Pivot Low
+ Takeprofit at Pivot High
+ Buy setup invalidation when price crossed Pivot High or Pivot Low
2.1 Sell setup
+ New Pivot High is plotted
+ Entry Short at market price.
+ Stoploss at Pivot High
+ Takeprofit at Pivot Low
+ Sell setup invalidation when price crossed Pivot High or Pivot Low
Phát hành các Ghi chú:
update script overlay
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?