derMatzeImNetz

Bollinger Bands %B (ValueRay)

derMatzeImNetz Cập nhật   
One of the key features of this BB%B is its ability to highlight overbought and oversold conditions. This allows you to make informed decisions on when to enter and exit a trade, helping you maximize your profits and minimize your losses.

- Bollinger Bands %B with the ability to change to a different Time Frame.(Defaults to current Chart Time Frame).

- Ability To Turn On/Off Background Highlighting if BB %B is Above/Below 0 / 1 thresholds.

- Ability To Turn On/Off Background Highlighting when BB %B Crosses back above/unser 0/1 thresholds.

---
My personal recommandation use: combine with CM_Ultimate RSI Multi Time Frame (ChrisMoody) and have solid oversold/overbought levels, when hes RSI and my BB %B are bot red/green
Phát hành các Ghi chú:
  • Small Tweaks
Phát hành các Ghi chú:
  • removed link (house rules policy)

ValueRay ➤ Stock Screener and Value Analyser in Hedge-Fond Quality
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?