cheatcountry

Ehlers Smoothed Adaptive Momentum [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The Smoothed Adaptive Momentum indicator was created by John Ehlers and this indicator gives a lot of useful information. When the indicator is above 0 then there is very strong upward momentum and when the indicator falls below 0 then there is very strong downward momentum. A very profitable way to use this particular indicator is buy long when the indicator is below 0 and it crosses over it's signal line and then sell of course when you get the first sell signal. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so darker colors mean strong signals and lighter colors are normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if you have any other scripts you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú:
Added the zero line as requested

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?