SeaSide420

Easy System 420

In this strategy, 15 indicators are used, each giving its results as a numerical value, which then is added or subtracted from the total points, gathered from all 15 indicators.
Many thanks to RafaelZioni for his great work making the EasySys1 script which i modified to create this script.
Onchart is drawn some of the indicators, but not all, a info panel is drawn showing the value each indicator has calculated. The info panel can be turned on or off.
Many of the indicator settings can be changed by user, and this is recommended, to tune the strategy to users chosen pair/timeframe.
Therefore any pair or timeframe can be used, the strategy tester results showing possible results, remember to set commission to match your broker. example chart settings here have common crypto exchange commission value: 0.25%

indicator list: SAR + STT + ZigZag + ROC + DMI + CCI + Weis + SMA + AO + MOM + Hist + BB + Ichimoku + HMA
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?