TradeGuider_VSA

TradeGuider VSA Relative Volume

The TradeGuider VSA Lite package is designed for those traders who want to trade in harmony with the professionals (‘smart money’) and is based on Tom Williams’ Volume Spread Analysis methodology ( VSA ). It works in any market and any time frame. The trader can use it as a standalone toolkit to support their trading decisions, or in conjunction with other trading tools to obtain additional confirmations.
The package consists of two parts:
  • TradeGuider VSA Lite indicator
  • TradeGuider Relative Volume indicator
Together with the TradeGuider VSA Lite indicator, the TradeGuider VSA Relative Volume indicator helps to determine the interaction between supply and demand as well as assisting traders in their trading decisions. In the VSA methodology all analysis is based on Relative Volume . This means that the exact values of the volume on the price bars are not nearly as important as their volume in relation to the previous volume bars. The following classifications of Relative Volume are used in VSA:
Users can easily see how any volume bar is classified by observing which color band in the volume indicator is reached by the top of any given volume bar.
Price bars where the volume is Ultra High very often begin the VSA Setup, while price bars on Low or Very Low Volume can be the confirmation and end the VSA Setup.
Using this indicator, users may also observe bullish (when price falls and volume decreases) and bearish (when price rises and volume decreases) behavior.

See the Author's instructions below to get access to this package and the accompanying documentation.

TradeGuider VSA Lite DIscord server: https://discord.gg/VeAvKqq3gs
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ TradeGuider_VSA để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

Get access to the package here: https://www.tradeguider.com/vsa_lite.asp...

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.