pmk07

Higher order Orderblocks + Breakerblocks + Range + Alerts

pmk07 Cập nhật   
This script identifies Orderblocks, Breakerblocks and Range using higher order pivots and priceaction logic.
I tried to reduce the number of blocks to make the chart cleaner, for this purpose I use only second order pivots for both MSB lines and supply/demand boxes, I also tried to filter out shifts in MS and false breakouts.

Any box has GRAY color until it gets tested.
After successful test box gets colors:
RED for Supply
GREEN for Demand
BLUE for any Breakerblocks
For cleaner chart and script speed all broken boxes deletes from chart.
It gives comparatively clean chart on any TF, even on extra small (5m, 3m, 1m).

For Range there is option to plot 0.25, 0.5, 0.75 lines.
I usually use log scale on charts and there is an option to use it for proper range mean.

In previous my scripts i have requests to make alerts and this time i made it.
It has customizable alert catching all needed alerts into one output:
- Alert MSB - when market structure changes alert will inform you about its direction, MSB line and new Demand/Supply.
- Alert Orderblock or Breakerblock test - alerts when block was tested and it holds (in other words when it get RED/GREEN/BLUE colors)
- Alert New Range - when new range detected
- Alert Range test - alerts when range top or botoom was tested and it holds.

some examples :
Phát hành các Ghi chú:
- added ability to change box colors
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?