inno14

Bill Williams System

Bill Williams System combine all indicators of Mr. Bill Williams into one window with detail below:

1. Top of window:
Display Fractals with shape triangle down is bottom fractal and shape triangle up is top fractal

2. Bottom of window:
Display Alligator Trend Flat with trend defined as below:

* Up trend: Lips value shift 3 bars greater than Teeth value shift 5 bars. And Teeth value shift 5 bars greater than Jaws value shift 8 bars. By default up trend is green square.

* Down trend: Lips value shift 3 bars less than Teeth value shift 5 bars. And Teeth value shift 5 bars less than Jaws value shift 8 bars. By default down trend is red square.

* Choppy: not up trend and not down trend. By default choppy is gray square.

3. Moving around zero line
* Awesome Oscillator is circles.
* Accelerator Oscillator is columns.
* Gator Oscillator is area.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?