veryfid

Relative Volume - BITCOIN

veryfid Cập nhật   
Relative Volume indicator that pulls data from 9 different Bitcoin exchanges. Please note that this indicator only works with BTC and will not use data from your current chart.

Includes the following exchanges:

BYBIT:BTCUSD
BITFINEX:BTCUSD
BITSTAMP:BTCUSD
INDEX:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD
FTX:BTCUSD
PHEMEX:BTCUSD
BITTREX:BTCUSD
POLONIEX:BTCUSDT
Phát hành các Ghi chú:
Fixed problem with number rounding

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?