veryfid

Relative Volume - BITCOIN

Relative Volume indicator that pulls data from 9 different Bitcoin exchanges. Please note that this indicator only works with BTC and will not use data from your current chart.

Includes the following exchanges:

BYBIT:BTCUSD
BITFINEX:BTCUSD
BITSTAMP:BTCUSD
INDEX:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD
FTX:BTCUSD
PHEMEX:BTCUSD
BITTREX:BTCUSD
POLONIEX:BTCUSDT
Phát hành các Ghi chú: Fixed problem with number rounding
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận