DDecoene

Buy and Hold, which day of month is best to buy?

I wanted to invest a certain fiat amount each month and was wondering which day would be best to do this.

So, with this script, you can set your entry day. On the last day of the date range, it will close all positions. You can then see what amount of the asset you have accumulated to date. If you try all the days of the month and see when you can sell the most amount of the asset, you've found the best buy date of the month for that asset.

A second option is to set an exit day. This is good for a strategy where you would go long (buy) on the entry date and short (sell) on the exit day.
This was inspired by people running out of money by the end of the month and selling their asset, which could make the price fall. Then when they receive the wages by the 5th or so, they would rebuy, causing the price to go up.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?