Chỉ báo Dao động Cuối cùng (UO)

Chỉ báo Dao động Cuối cùng (UO)

Chỉ báo Dao động Cuối cùng (UO) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo đà trên ba khung thời gian khác nhau. Vấn đề với nhiều dao động xung lượng là sau một đợt tăng hoặc giảm giá nhanh, chúng có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch phân kỳ giả. Ví dụ, sau khi tăng giá nhanh, tín hiệu phân kỳ giảm có thể xuất hiện, tuy nhiên giá vẫn tiếp tục tăng. Chỉ báo Dao động Cuối cùng cố gắng sửa chữa điều này bằng cách sử dụng đa khung thời gian trong tính toán, trái ngược với chỉ một khung thời gian mà được sử dụng trong hầu hết các dao động xung lượng khác.
 
Đọc thêm về Ultimate Oscillator.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2