spark image
Photo: Leyre . / Unsplash

Cổ phiếu xây dựng: Xây dựng danh mục đầu tư của bạn

17 mã
Phần lớn mọi người sống trong một ngôi nhà và làm việc trong một tòa nhà - do đó, chúng tôi cho rằng ngành xây dựng sẽ luôn là trụ cột của thị trường tài chính. Vì vậy, tại sao không xây dựng một chút danh mục đầu tư của bạn với những gì tốt nhất mà ngành cung cấp? Những cổ phiếu này chắc chắn có cơ sở vững chắc.

Chúng tôi đã chọn ra ở đây nhiều loại cổ phiếu tham gia vào ngành xây dựng toàn cầu để khơi gợi trí tưởng tượng của bạn. Nó không phải là một danh sách đầy đủ. Đảm bảo luôn kiểm tra nền tảng đúng cách trước khi xây dựng danh mục đầu tư của bạn trên bất kỳ tài sản nào được liệt kê ở đây.