Bản vẽ đi qua các điểm khác nhau trên một khung thời gian khác khác