Các đường trở nên không song song khi chuyển đổi khoảng thời gian

Các bản vẽ, song song khi được áp dụng cho một khoảng, có thể không song song trên một bản vẽ khác - đó là dự kiến.

Ví dụ: chúng tôi đã thêm 2 đường song song qua công cụ vẽ Đường xu hướng vào biểu đồ với khoảng thời gian 1 ngày:

Sau đó, chúng tôi thay đổi khoảng thời gian thành 1 tuần và thấy rằng các dòng đang giao nhau.

Điều này là do thực tế có thể có một số lượng thanh khác nhau giữa các điểm cố định của các dòng. Do đó, độ dài của hình chiếu đường thẳng giữa các điểm trên trục thời gian thay đổi, trong khi độ dài hình chiếu trên trục giá không thay đổi. Do đó, góc đường thay đổi, theo tọa độ của nó. Khi tọa độ khác nhau, các góc cũng có thể thay đổi. Vì vậy, khi bạn thay đổi khoảng thời gian, các dòng có thể trở nên không song song.