Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV)

Định nghĩa

Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo áp lực mua và bán. Đây là chỉ báo tích lũy có nghĩa là vào những ngày giá tăng, khối lượng của ngày đó sẽ được cộng vào tổng OBV tích lũy. Nếu giá giảm, thì khối lượng của ngày hôm đó sẽ bị trừ khỏi tổng OBV. Giá trị OBV sau đó được vẽ thành một đường để dễ hiểu. Khối lượng cân bằng chủ yếu được sử dụng để xác nhận hoặc xác định xu hướng giá tổng thể hoặc để dự đoán biến động giá sau khi phân kỳ.

Lịch sử

Khối lượng Cân bằng (OBV) được tạo ra bởi Joe Granville và được giới thiệu trong cuốn sách Granville's New Key To Stock Market Profits năm 1963 của ông. Chỉ báo này có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử vì đây là một trong những chỉ báo đầu tiên được biết đến để tính đến dòng khối lượng âm và dương.

Tính toán

Khối lượng cân bằng có một trong những phép tính đơn giản hơn trong phân tích kỹ thuật. Cách tính chỉ đơn giản là cộng hoặc trừ dựa trên một vài điều kiện.

1. Nếu Giá đóng cửa hiện tại lớn hơn Giá đóng cửa trước đó thì:

Previous OBV + Current Volume = Current OBV

2. Nếu Giá đóng cửa hiện tại thấp hơn Giá đóng cửa trước đó thì:

Previous OBV - Current Volume = Current OBV

3. Nếu Giá đóng cửa hiện tại bằng Giá đóng cửa trước đó thì:

Previous OBV = Current OBV

Nội dung cơ bản

Khi khối lượng vào những ngày tăng vượt trội hơn khối lượng vào những ngày giảm, thì OBV sẽ tăng. Khi khối lượng trong những ngày giảm vượt trội hơn khối lượng trong những ngày tăng, thì OBV sẽ giảm. Điều này có nghĩa là về cơ bản, khi OBV tăng, áp lực mua tăng và khi OBV giảm, áp lực bán tăng. Lý thuyết cơ bản đằng sau chỉ báo Khối lượng cân bằng là khối lượng đi trước giá. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì giúp bạn cho phép sử dụng OBV cho nhiều mục đích khác nhau. Bạn có thể sử dụng OBV để xác định hoặc xác nhận xu hướng chung hoặc để dự đoán chuyển động giá sau khi phân kỳ.

Điều cần tìm kiếm

Xác định xu hướng

Khối lượng cân bằng (OBV) rất hữu ích để xác định hoặc xác nhận xu hướng chung của thị trường, xác nhận các tín hiệu hoặc thiết lập được tạo bởi các tín hiệu bổ sung dựa trên khả năng xác định xu hướng để có hiệu quả. Ngoài ra, dựa trên lý thuyết về sự dao động của dòng khối lượng dương hoặc âm (áp lực mua và bán) trước những thay đổi về giá, OBV cũng có thể xác định khả năng đảo ngược xu hướng.

Phân kỳ

Phân kỳ xảy ra khi biến động giá không được xác nhận bởi chỉ báo. Trong nhiều trường hợp, phân kỳ này có thể chỉ ra khả năng đảo chiều. Đặc biệt là xem xét tiền đề đằng sau chỉ báo OBV là dao động về khối lượng dương và âm trước những thay đổi về giá.

Phân kỳ OBV Tăng giá xảy ra khi giá giảm nhưng OBV tăng.

Phân kỳ OBV Giảm giá xảy ra khi giá tăng nhưng OBV giảm.

Tóm tắt

Chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) là thước đo tốt để đo áp lực mua và bán. Nhiều người cho rằng áp lực mua và bán trước những thay đổi về giá khiến chỉ báo này trở nên có giá trị. Đặc biệt, luôn cần lưu ý đến phân kỳ bởi đảo ngược có thể xảy ra trong xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, giống như hầu hết các chỉ báo, tốt nhất là sử dụng OBV cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung.

Kiểu

OnBalanceVolume

Có thể bật/tắt việc hiển thị OBV cũng như đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của ADL. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường kẻ và loại hình ảnh của ADL (Đường kẻ là mặc định).