Điểm Pivots Tiêu Chuẩn

Điểm Pivots Tiêu Chuẩn — là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức giá có thể đối mặt với hỗ trợ hoặc kháng cự. Chỉ báo Điểm Pivots bao gồm mức điểm xoay (PP) và một số mức hỗ trợ (S) và kháng cự (R).

Tính toán

Các giá trị PP, kháng cự và hỗ trợ được tính toán theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại chỉ báo, được chỉ định bởi trường Loại trong đầu vào chỉ báo. Để tính toán PP và các mức hỗ trợ/kháng cự, các giá trị OPENcurr, OPENprev, HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev được sử dụng, là các giá trị của mức mở hiện tại và mức mở trước đó, mức cao, mức thấp và mức đóng tương ứng trên độ phân giải của chỉ báo. Độ phân giải của chỉ báo được đặt theo đầu vào của Khung thời gian Pivots. Nếu Khung thời gian Pivots được đặt thành AUTO (giá trị mặc định), thì độ phân giải tăng lên được xác định theo thuật toán sau:

 • đối với độ phân giải trong ngày lên đến và bao gồm 15 phút, sử dụng NGÀY (1D)
 • đối với độ phân giải trong ngày hơn 15 phút, sử dụng TUẦN (1W)
 • cho độ phân giải hàng ngày, sử dụng MONTH (1M)
 • đối với độ phân giải hàng tuần và hàng tháng, sử dụng 12-THÁNG (12M)

Loại

Tradingview sử dụng các loại chỉ báo Điểm Pivot sau:

 • Truyền thống
 • Fibonacci
 • Woodie
 • Cổ điển
 • DM
 • Camarilla

Công thức tính toán cho từng loại như sau.

TRuYỀN THỐNG
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = PP * 2 - LOWprev
  S1 = PP * 2 - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
  S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
  R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
  S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
  R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
  S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Fibonacci
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = PP + 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
  S1 = PP - 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
  R2 = PP + 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S3 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
Woodie
  PP = (HIGHprev + LOWprev + 2 * OPENcurr) / 4
  R1 = 2 * PP - LOWprev
  S1 = 2 * PP - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = HIGHprev + 2 * (PP - LOWprev)
  S3 = LOWprev - 2 * (HIGHprev - PP)
  R4 = R3 + (HIGHprev - LOWprev)
  S4 = S3 - (HIGHprev - LOWprev)
CỔ ĐIỂN
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = 2 * PP - LOWprev
  S1 = 2 * PP - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP + 2 * (HIGHprev - LOWprev)
  S3 = PP - 2 * (HIGHprev - LOWprev)
  R4 = PP + 3 * (HIGHprev - LOWprev)
  S4 = PP - 3 * (HIGHprev - LOWprev)
Dm
  IF OPENprev == CLOSEprev
  X = HIGHprev + LOWprev + 2 * CLOSEprev
  ELSE 
  IF CLOSEprev > OPENprev
    X = 2 * HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev
  ELSE
    X = 2 * LOWprev + HIGHprev + CLOSEprev
  PP = X / 4
  R1 = X / 2 - LOWprev
  S1 = X / 2 - HIGHprev
Camarilla
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
  S1 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
  R2 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
  S2 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
  R3 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
  S3 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
  R4 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
  S4 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
  R5 = (HIGHprev / LOWprev) * CLOSEprev
  S5 = CLOSEprev - (R5 - CLOSEprev)

Ví dụ tính toán

Đầu vào: NASDAQ:AAPL, khung thời gian 5 phút. Chúng tôi tính toán các giá trị Điểm Pivots vào ngày 19 tháng 6 năm 2019 bằng cách chọn các đầu vào sau:

 • Loại: Truyền Thống
 • Khung thời gian Pivot: Tự động

Trước tiên, hãy xác định độ phân giải của chỉ báo (thuật toán được mô tả ở trên). Độ phân giải của biểu đồ là 5 phút, tức là trong ngày ít hơn 15 phút, vì vậy độ phân giải của chỉ báo là 1D. Do đó, chúng tôi thu được các giá trị của chuỗi cao, thấp, đóng cho ngày hôm trước, tức là ngày 18 tháng 6 năm 2019:

HIGHprev = 200.29
LOWprev = 195.21
CLOSEprev = 198.45

Chúng tôi tính các giá trị PP, S, P theo công thức cho loại Truyền thống:

  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = PP * 2 - LOWprev
  S1 = PP * 2 - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
  S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
  R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
  S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
  R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
  S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
  PP = (200.29 + 195.21 + 198.45) / 3 = 197.983333333
  R1 = 197.983333333 * 2 - 195.21 = 200.756666666
  S1 = 197.983333333 * 2 - 200.29 = 195.676666666
  R2 = 197.983333333 + (200.29 - 195.21) = 203.063333333
  S2 = 197.983333333 - (200.29 - 195.21) = 192.903333333
  R3 = 197.983333333 * 2 + (200.29 - 2 * 195.21) = 205.836666666
  S3 = 197.983333333 * 2 - (2 * 200.29 - 195.21) = 190.596666666
  R4 = 197.983333333 * 3 + (200.29 - 3 * 195.21) = 208.609999999
  S4 = 197.983333333 * 3 - (3 * 200.29 - 195.21) = 188.289999999
  R5 = 197.983333333 * 4 + (200.29 - 4 * 195.21) = 211.383333332
  S5 = 197.983333333 * 4 - (4 * 200.29 - 195.21) = 185.983333332

Chênh lệch nhỏ về giá trị có thể là do làm tròn.