Tôi muốn biết thêm về Thư viện Chỉ báo và Chiến lược.

Thư viện công cộng TradingView chứa hai loại tập lệnh mà nhà giao dịch có thể sử dụng: chỉ báo và chiến lược. Chúng có nhiều điểm tương đồng, nhưng chỉ các chỉ số mới có thể tạo cảnh báo và chỉ các chiến lược có thể được sử dụng để backtest. Cả hai loại tập lệnh đều có thể hiển thị thông tin trực quan, ở chế độ lớp phủ trên biểu đồ hoặc trong một khung riêng biệt bên trên hoặc bên dưới khu vực chính của biểu đồ.

Khi bạn duyệt các tập lệnh trong Thư viện công cộng, các ấn phẩm chiến lược sẽ hiển thị các kết quả và điểm đánh dấu ngược cho các mục nhập và thoát trên biểu đồ. Đây là cách các ấn phẩm chiến lược có thể được phân biệt với các ấn phẩm chỉ báo.

Khi bạn tải tập lệnh bằng nút Chỉ báo của biểu đồ, bạn có thể phân biệt các chiến lược bằng mũi tên xanh và đỏ xuất hiện sau tên của chúng:


Sau khi được tải trên biểu đồ, bạn có thể truy cập các tham số cấu hình của chỉ báo hoặc chiến lược bằng hộp thoại Cài đặt, có thể truy cập từ menu bật lên của tập lệnh. Các chiến lược sử dụng tab Thuộc tính bổ sung để định cấu hình các tham số cụ thể để kiểm tra lại, chẳng hạn như vốn ban đầu và hoa hồng. Các chiến lược cũng sử dụng ngăn Chiến lược để hiển thị kết quả kiểm tra lại dưới biểu đồ.


Cả hai chỉ số và chiến lược đều có thể được xuất bản theo một trong ba chế độ: nguồn mở, được bảo vệ hoặc chỉ mời. Xem ở đây để biết thêm thông tin về các loại ấn phẩm.