Gói đăng ký của tôi vẫn đang hoạt động, tôi có thể tham gia chương trình Giảm giá không?

Chắc chắn rồi, ưu đãi dành cho tất cả mọi người.

Nếu bạn mua gói đăng ký ở cùng cấp độ hiện tại bạn đang sử dụng, giai đoạn chưa sử dụng trong gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ được chuyển thành ngày được thêm và tự động bổ sung vào gói đăng ký mới.

Nếu bạn muốn nâng cấp, vui lòng làm theo đường liên kết này.

Để biết thêm thông tin về việc hạ cấp gói đăng ký, vui lòng nhấp vào đây.