AGTHIA GroupAGTHIA GroupAGTHIA Group

AGTHIA Group

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGTHIA nguyên tắc cơ bản

AGTHIA Group tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 AED. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.84%