Q Holding PSCQ Holding PSCQ Holding PSC

Q Holding PSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

QHOLDING nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Q Holding PSC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của QHOLDING trong nửa năm trước là 377.14 M AED và thấp hơn 25.35% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 260.23 M AED.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY