JUMBO S.A. (CR)JUMBO S.A. (CR)JUMBO S.A. (CR)

JUMBO S.A. (CR)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BELA nguyên tắc cơ bản

JUMBO S.A. (CR) tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.00 EUR, hãy mua trước 10 Tháng 7 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.19%