PAPOUTSANIS S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PAP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PAPOUTSANIS S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Abroad — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PAPOUTSANIS S.A. 46.36M EUR, và năm trước đó — 34.01M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia