GR. SARANTIS S.A. (CR)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SAR nguyên tắc cơ bản

GR. SARANTIS S.A. (CR) tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SAR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.58%