ALIBABA GROUP HLDG

BABABYMA
BABA
ALIBABA GROUP HLDGBYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BABA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALIBABA GROUP HLDG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BABA là 42.098T ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu