POLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

POLYDUCT nguyên tắc cơ bản

POLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của POLYDUCT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 940.00 HUF.