ANADOLU EFESANADOLU EFESANADOLU EFES

ANADOLU EFES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AEFES nguyên tắc cơ bản

ANADOLU EFES tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AEFES được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.35 TRY, hãy mua trước 28 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.02%