CELEBICELEBICELEBI

CELEBI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CLEBI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CELEBI

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thổ Nhĩ Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CELEBI 10.86 B TRY, và năm trước đó — 6.07 B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia