DAGI YATIRIM HOLDING

DAGHLBIST
DAGHL
DAGI YATIRIM HOLDINGBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DAGHL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DAGI YATIRIM HOLDING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DAGHL là 345.6M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu