EGE ENDUSTRIEGE ENDUSTRIEGE ENDUSTRI

EGE ENDUSTRI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EGEEN nguyên tắc cơ bản

EGE ENDUSTRI tổng quan về cổ tức

Cổ tức của EGEEN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 103.00 TRY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.80%