HUB GIRISIM

HUBVC BIST
HUBVC
HUB GIRISIM BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HUBVC fundamentals

Tóm tắt tài chính của HUB GIRISIM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HUBVC là 242.1M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu