IS GMYO

ISGYOBIST
ISGYO
IS GMYOBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ISGYO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của IS GMYO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ISGYO là 10.613B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu