LINK BILGISAYAR

LINK BIST
LINK
LINK BILGISAYAR BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LINK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LINK BILGISAYAR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LINK là 373.12M TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu