LOKMAN HEKIM SAGLIK

LKMNH BIST
LKMNH
LOKMAN HEKIM SAGLIK BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LKMNH báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của LOKMAN HEKIM SAGLIK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của LKMNH là 361.83M. EPS TTM của công ty là 1.15, lợi tức cổ tức là 2.16%, và P/E là 8.84.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền