PETKIM

PETKM BIST
PETKM
PETKIM BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PETKM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PETKIM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PETKM là 26.713B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu