RAL YATIRIM HOLDING

RALYHBIST
RALYH
RAL YATIRIM HOLDINGBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RALYH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RAL YATIRIM HOLDING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RALYH là 1.783B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu