CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CAF nguyên tắc cơ bản

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CAF được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.70 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.16%