CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CIE nguyên tắc cơ bản

CIE AUTOMOTIVE, S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.36 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.82%