AMREST HOLDINGS, S.E

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EAT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AMREST HOLDINGS, S.E với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EAT là 857.529M EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬