III

IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFLEX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại IFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A. 10.50 M EUR, và năm trước đó — 7.33 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia