MAPFRE, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MAP nguyên tắc cơ bản

MAPFRE, S.A. tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.07 EUR, hãy mua trước 28 Tháng 11 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.99%