MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MCM nguyên tắc cơ bản

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.09 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.31%