MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MCM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Khác — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 108.38 M EUR, và năm trước đó — 96.04 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia