NYESA VALORES CORPORACION S.A.NYESA VALORES CORPORACION S.A.NYESA VALORES CORPORACION S.A.

NYESA VALORES CORPORACION S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NYE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NYESA VALORES CORPORACION S.A.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NYESA VALORES CORPORACION S.A. 4.63 M EUR, và năm trước đó — 1.21 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia