VOCENTO

VOCBME
VOC
VOCENTOBME
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VOC nguyên tắc cơ bản

VOCENTO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VOC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.31%