ALLIANZ-SLOV. POIST.ALLIANZ-SLOV. POIST.ALLIANZ-SLOV. POIST.

ALLIANZ-SLOV. POIST.

1SLP401E nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ALLIANZ-SLOV. POIST., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Báo cáo thu nhập hàng năm và hàng quý dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được hiệu suất của 1SLP401E.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY