AAA

AAGES SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AAG nguyên tắc cơ bản

AAGES SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AAG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.21%