DIGI COMMUNICATIONS N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIGI nguyên tắc cơ bản

DIGI COMMUNICATIONS N.V. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DIGI được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.44%