LIFE IS HARD SA

LIH BVB
LIH
LIFE IS HARD SA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LIH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LIFE IS HARD SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LIH là 46.833M RON.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu